* نشر مشكوة دانش روز جهاني ترجمه (٣٠سپتامبر مصادف با نهم مهرماه) را به جامعه مترجمان و پژوهشگران گرامي تبريك عرض مي نمايد.