نام کتاب: رساله مفردات (در فن معما)
مولفان: امیر نعمتی لیمایی ، مهدی قاسم نیا
مترجمان:
سال انتشار: 1394
شمارگان: 1000
ISBN: 978-600-6821-29-0‬
ویراستار:
تعداد صفحات: 122
قیمت: 70000  ريال
توضیحات: درشعر و ادب فارسی سدههای نخستین هجری از معما و معماسرایی کمتر نشانی میتوان جست. پیشینۀ گرایش شاعران و ادیبان به استفاده از این فن به سدۀ هشتم بازمیگردد. در قرن نهم این مهم اوج گرفت و معماسازی که پیش از این نوعی تفنن ذهنی در شعر بود، از صورت تفنن خارج گردید و فنی مقبول شد که نه تنها غالب شعرا به آن پرداختند، بلکه چند شاعر آن را فن عمده خود در شاعری قرار دادند.در اندک زمان، معماسرایی چنان مورد توجه واقع شد که نه تنها از سوی بسیاری از سخنسرایان و حتی بزرگانی چون، نورالدین عبدالرحمن جامی، به کار گرفته شد.
 
خرید آنلاین