نام کتاب: اصول و فنون مذاکره
مولفان: ابوالفضل صمدیان
مترجمان:
سال انتشار: 1395
شمارگان: 500
ISBN: 9786006821351
ویراستار:
تعداد صفحات: 246
قیمت: 160000  ريال
توضیحات: همه ما با این واقعیت روبه رو هستیم که در تمام طول روز با مذاکره هاي عاطفی، احساسی منطقی، تجاري، و موقعیت هاي بیشماري مواجه می شویم که عبور موفق از آنها نیازمند برقراري ارتباطی صحیح، منطقی و اصولی است. انسان عصر حاضر در هر شغل و جایگاه اجتماعی، ناگزیر از ایجاد و حفظ رابطه با جامعه خویش است. آنچه نیاز انسان را برآورده می سازد در اغلب اوقات در اختیا ر دیگران است و براي کسب آن چاره اي جز توافق نیست. بدیهی است شناخت موقعیت هاي گوناگون مذاکره، ما را در بسیاري از جنبه هاي زندگی توانمندتر خواهد ساخت.
 
خرید آنلاین