نام کتاب: مدلی جهت تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی در نظام آموزش عالی ایران
مولفان: دکتر نادر قلی قورچیان و دکتر مینا جمشیدی اوانکی
مترجمان:
سال انتشار: 1383
شمارگان: 3000
ISBN: 964-7516-12-6
ویراستار:
تعداد صفحات: 160
قیمت: 80000  ريال
توضیحات: تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی به عنوان ابزاری جهت برآورد واقعی حجم کاری استاندارد و با استفاده از شاخصهای علمی می باشد. یکی از مولفه های اصلی آموزش عالی حجم کاری اعضای هیات علمی است که این کتاب این مبحث را مورد مداقع و کنکاش قرار می دهد. و به تبیین و تحلیل آن در نظام آموزش عالی کشور می پردازد. و مولفه های اصلی حجم کاری را با عنایت به نظام فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ارائه می دهد.
 
خرید آنلاین